Fizik terimleri sözlüğü - E

E-

Ebonit: Kauçuk ile kükürdün işlenmesi ile elde edilen plastik madde.

Eğik atış: Yatayla açı yapacak şekilde gerçekleştirilen ilk hızla atış.

Eğik düzlem: Küçük kuvvetlerle ağır yükleri istenilen yüksekliğe çıkarmaya yarayan basit makine.

Elastik: Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.

Elektrik alanı: Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir

Elektrik akımı: Elektrik yüklerinin bir yerden başka bir yere akması.

Elektrik kuvveti: Elektrikli cisimlerin birbirlerine uyguladığı(itme veya çekme) kuvveti.

Elektriksel potansiyel: Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranına denir. 1 Coulombluk pozitif yükü referansın sıfır olduğu bir noktadan herhangi bir noktaya getirilmesi esnasında yapılan iştir

Elektriksel potansiyel enerji: Yüklü bir parçacığı uzayın bir noktasından başka bir noktasına götürmek için yapılan iştir.

Elektrik sarkacı: Durgun elektrik deneylerinde kullanılır.Küçük kütleli iletken bir cismin bir ipliğin ucundan sarkıtılması ile oluşturulan düzenek.

Elektrolit: Elektrik akımını ileten sıvı ve çözeltiler.

Elektroliz: Bir iletken sıvı içinden elektrik akımı geçirildiğinde oluşan kimyasal değişmelerin tümü.

Elektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akım verilerek kullanılabilir.

Elektromagnetik dalga: Elektrik ve magnetik alanların titreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşlukta ışıkk hızıyla hareket eder.

Elektromotor kuvvet: Bir elektrik devresinde elektronları harekete geçirerek elektrik akımı oluşmasına neden olan etkiye denir.Є ile gösterilir.Birim yük başına yapılan iş olarak da tanımlanır.

Elektron: Atomun yapısında bulunan, kütlesi protonun kütlesinin 1836'da biri o lan, negatif yüklü tanecik.
Elektron konfigürasyonu: Elektronların çekirdek tarafından dizilişleri.

Elektronegatiflik: Elementlerin elektron alabilme yetenekleri.

Elektron yakalanması: Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlat çekirdek nükleon ile aynı sayıda fakat bir proton eksiktir.

Elektron volt: Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesine düşen elektron veya protonun sahip olduğu enerjidir. 1.6 x 10-19 joule.

Elektrot: Bir elektrolit içine batırılan iki iletken çubuktan her biri

Elektroskop: Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını ve elektrikli bir cismin yükünün türünü anlamakta kullanılan araç.

Elemanter yük: Doğadaki en küçük elektrik yükü.

Element: Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.

Enerji: 1)Cisimlerin iş yapabilme kabiliyeti. 2)Maddenin başka bir boyuttaki durumu

Enerji korunumu kanunu: Farklı enerji türlerinin birbirlerine dönüşebildiğini fakat kapalı bir sistemde bütün enerji çeşitlerinin ele alındığında sistemin toplam enerjisinin değişmediğini belirleyen konum. (Etoplam=Ek+Ep=Sabit)

Enerji seviyesi: Çekirdek etrafında aynı enerjide ki elektronların bulunduğu yörüngeler veya baş kuantum sayısı.

Entropi: Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izole edilmiş bir sistemin entropisinin artacağını belirtir.

Erime: Bir katının katı halden sıvı hale dönüşmesidir.

Erime ısısı: Herhangi bir maddenin 1 gramını erime noktasında sıvı hale dönüş türmek için verilmesi gereken ısı.

Erime sıcaklığı: Katının belli bir basınçta sıvıya dönüştüğü sıcaklıktır.

Esb: Aralarında 1 cm mesafe bulunan eşit büyüklüklü iki yük birbirlerini 1 dyn’lik kuvvetle itiyor veya çekiyorlarsa yüklerden her biri 1 esb’dir

Esneklik: Cisimlerin şekil ve büyüklüklerinin bir kuvvet etkisiyle değişmesi, etki kalkınca tekrar eski haline dönmesi özelliğidir.

Esnek çarpışma: Momentum ve kinetik enerjinin korunduğu çarpışma.

Esneklik potansiyel enerjisi: Saatin yayında saklana enerji türü.

Esneklik sınırı: Esnek cisimlerdeki mevcut eğilimin sahip olduğu sınır.

Esnek olmayan çarpışma: Başlangıç kinetik enerjisinin harcanabileceği muhtemel enerji biçimlerini içeren çarpışma.

Eşdeğer kuvvetler: F1 ve F2 gibi iki kuvvet ancak ve ancak F1=F2 VE ANCAK VE ANCAK verilen herhangi bir noktaya göre aynı tork’a sahip iseler,bu iki kuvvet eşdeğerdir.

Eşdeğer salınım: Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salması olayıdır. Gelen fotonun enerjisi ile çıkan fotonun enejisi aynıdır

Eş potansiyel yüzeyler: Bir elektrik alan içinde aynı potansiyel değere sahip birden fazla nokta bulunabilir.Bu noktaların birleştirilmesi halinde potansiyellerin sabit kaldığı yüzeyler elde edilir.Bu yüzeylere eşpotansiyel yüzeyler adı verilir. Eş potansiyel yüzeyler elektrik alan doğrultusuna diktir.

Eter: Işığın yayıldığı hipotez ortamı.

Etki kuvveti: Herhangi bir cismin, başka bir cisme uyguladığı kuvvet.

Etkin deger: AC geriliminin bir tam peryot boyunca kare ortalamasının karekökü şeklinde tanımlanır.

Etkinlik: Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ıısı makinesinde Carnot etkinligi 1 - Tc/ Th.

Evrensel çekim yasası: F = G*M1*M2/ r2, denklemdeki F evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 ve M2 etkileşen kütleleri, r ise kütle merkezleri arasındaki uzaklığı göstermektedir.

Eylemsizlik: Bir cismin, hareket durumunu değiştirmeye yönelik etkilere karşı koyma özelliği.(eylemsizlik kanunu)

Eylemsizlik kütlesi: Yer çekiminin olmadığı yerlerde bulunan kütle.

Eylemsizlik momenti:Cismin dönme hareketindeki değişikliğe direnç göstermesinin bir ölçüsüdür.

Eylemsiz referans sistemi: Eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (Newton un hareketle ilgili ilk yasası).

Eylemsiz sistem: Newton’un birinci yasasının geçerli olduğu sistem.(newton’un 1.yasası için bkz. Eylemsizlik)

Yorumlar

süper olmuş ya

süper olmuş ya

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar